Powołanie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 24.06.2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego kadencji 2015-2018. Pan Wiesław Czarnecki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Pan Marcin Behnke zastępca Dyrektora COBORU w Słupi Wielkiej wręczyli nominacje nowym członkom Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO. W skład zespołu weszło 25 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w województwie.

Kolejnym etapem posiedzenia była lustracja kolekcji roślin bobowatych i zbóż, po której członkowie Zespołu zatwierdzili projekt planu doświadczeń PDO. Ustalono dobór odmian do doświadczeń ze zbożami ozimymi oraz lokalizację doświadczeń rozpoznawczych w sezonie 2015/2016.


../../