VIII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO

W dniu 30 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się zimowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO.

Dyrektor Stacji Koordynującej Beata Kaliska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu PDO w roku 2018. W dalszej części specjaliści Stacji zaprezentowali wyniki plonowania poszczególnych gatunków w województwie, a także wyniki krajowe. Na ich podstawie ustalono Listę odmian zalecanych (LOZ)oraz dobór odmian do doświadczeń dla form jarych. Dzięki Inicjatywie białkowej COBORU możliwe było przeprowadzenie w 2018 roku dodatkowych doświadczeń z soją i bobikiem. Pozwoliło to na utworzenie po raz pierwszy rekomendacji dla tych gatunków.

VIII posiedzenie Zespołu było ostatnim w kadencji 2015-2018. Dyrektor Beata Kaliska i przewodniczący Zespołu prof. dr hab. Franciszek Rudnicki, podziękowali członkom Zespołu za zaangażowanie i wkład merytoryczny. Podkreślili, że system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim jest pomocny w utrzymaniu konkurencyjności lokalnego rolnictwa.