Krajowy Dzień Soi w SDOO w Chrząstowie

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (SDOO) odbył się Krajowy Dzień Soi zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i SDOO w Chrząstowie.

Spotkanie było okazją podsumowania 2 lat istnienia programu Inicjatywy białkowej COBORU oraz promowanie i zachęcanie do uprawy soi.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW; Pan Leszek Chmielnicki – Prezes Polskiej Izby Nasiennej; Pan Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej IR, Pan Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB, Profesor Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB, Profesor Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR-PIB, Sławomir Napierała - Burmistrz Miasta i Gminy Nakło, Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, przedstawiciele nauki rolniczej z instytutów badawczych i wyższych uczelni rolniczych z Poznania i Bydgoszczy, przedstawiciele krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych zainteresowani soją, pracownicy Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także doradcy i użytkownicy odmian.

W pierwszej części spotkania, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowski przedstawił działania ministerstwa mające na celu zmniejszenie deficytu krajowego białka paszowego. Głównym celem tych działań jest zwiększenie produkcji krajowego białka i tym samym w jak największym stopniu uniezależnienie się od importu zwłaszcza śruty sojowej modyfikowanej genetycznie. Zwrócił uwagę, jak ważną rośliną w skali świata jest soja, którą dzięki hodowli nowych odmian można z powodzeniem uprawiać na terenie Polski. Zaznaczył, że dużą rolę we wdrażaniu postępu hodowlanego tego gatunku stanowi program Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, dzięki któremu mamy systematyczny dopływ informacji na temat odmian i ich przydatności do uprawy w konkretnych rejonach Polski.

W dalszej części spotkania dyrektor COBORU prof. dr hab. E. S. Gacek przedstawił główne założenia powstałego w 2017 roku programu Inicjatywa białkowa. Dzięki wdrożeniu tego programu możliwe było zwiększenie ilości doświadczeń porejestrowych z roślinami bobowatymi, w tym także soi. W roku 2019 zostały założone 52 doświadczenia z soją na terenie całego kraju. Dwa lata prowadzenia doświadczeń z soją w ramach Inicjatywy białkowej COBORU pozwoliło na stworzenie Listy odmian zalecanych dla tego gatunku dla prawie wszystkich województw. Pokazało to, że odpowiednio dobierając odmianę z uwzględnieniem grupy wczesności uprawa tego gatunku możliwa jest na terenie całego kraju.

Ostatnim punktem części seminaryjnej było wystąpienie dyrektor SDOO w Chrząstowie Beaty Kaliskiej. Dyrektor mówiła na temat przydatności odmian soi do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiona została utworzona po raz pierwszy w 2019 roku Lista odmian zalecanych dla soi. Znalazło się na niej 6 odmian z 3 grup wczesności. Na LOZ nie znalazły się odmiany z grupy bardzo późnej ze względu na ryzyko ich uprawy w naszym województwie.

Po części wykładowej uczestnicy udali się na pole gdzie zaprezentowane zostało doświadczenie z soją, założone w ramach Inicjatywy białkowej COBORU. Była to okazja do porównania zaawansowania wegetacji 32 odmian z 4 grup wczesności.

Ostatnim punktem spotkania była konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.